Algemene voorwaarden

Om het gebruik van onze limousine´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en akkoordverklaring van onderstaande voorwaarden;

 1. De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 2. De huurder geeft hierbij toestemming aan Black and White Limo om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten ten laste van zijn creditcard te laten komen en anders na ontvangst meerkosten factuur per overboeking te betalen.
 3. Na ontvangst van de huurovereenkomst (ritdocumenten) is de auto voor huurder gereserveerd. Betaling van een voorschot van 50% dient te zijn voldaan 15 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als door partijen wordt overeengekomen. In geval van niet (tijdige) betaling is huurder automatisch in gebreke. Allen door verhuurder ter inning van het uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.
 4. Het restantbedrag wordt ofwel voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct contant aan de chauffeur betaald.
 5. De huurder is gerechtigd de tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Volgens de algemene voorwaarden zal de annulatiekost doorgerekent worden aan de klant.
 6. Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 7. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
 8. Black and White Limo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 9. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door Black and White Limo geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Black and White Limo via aangetekend schrijven. Indien Black and White Limo niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
 10. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
 11. De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen garage tot de overeengekomen garage.
 12. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij inclusief nadrukkelijk is weergegeven.
  Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;
  • € 10,- Per gebroken glas
  • € 45,- Per beschadigde CD/DVD
  • €150,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid)
  • €100,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)
  • €150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
  • €150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme
  • Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine
 13. Indien de betaling van de door ons geleverde (extra)diensten na 1 herinnering en twee aanmaningen achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.
 14. Black and White Limo is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.
 15. Black and White Limo is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 16. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Black and White Limo aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
 17. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Black and White Limo een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
 18. Black and White Limo is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 19. Black and White Limo garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 20. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening, bevestiging via e-mail of mondelinge akkoord van het huurcontract.

Download de volledige Algemene voorwaarden van Black and White BVBA - Limousine Service